Spotpris

Denne straumavtalen gir deg

  • Spotpris time for time
  • Månadsbeløp kr 49
  • Påslag 5,5 øre/kWh inkl. mva og elsertifikat
  • Elektronisk fakturering kr 0, gebyr for papirfaktura kr 7,20 pr faktura
  • Gratis app med oversikt over spotpris, faktura og forbruk m.m
  • Straum og nettleige på same faktura der vi har avtale med nettselskapet
  • Inga forskotsbetaling eller bindingstid
  • Samanlikn straumavtalar på Forbrukerrådet sin straumportal

Lurer du på noko?

Chat med oss
Kontakt oss her
Wattn strøm strømforbruk app

Full kontroll
i Wattn-appen

Les meir om appen vår

Kort om spotpris på straum

Kva er spotpris på straum?

Ein straumavtale basert på spotpris let deg følgje straumprisen time for time, og du betaler det same for straumen som vi gjer, pluss eitt påslag. Spotprisen kan samanliknast med ei berg og dalbane - du er med ned når prisen er låg, og med opp igjen når prisen er høg. Fordelen med ein straumavtale basert på spotpris er at du kan følgje med og bruke straum i dei timane der spotprisen er lågast. Det liker både miljøet og lommeboka.

Kva påverkar spotprisen på straum?

Spotprisen varierer gjennom dagen basert på tilbod og etterspurnad i kraftmarknaden. Prisen blir påverka av faktorar som vêr, straumforbruk, kraftproduksjon og tilgjengelegheit av energikjelder. Vasstanden i vassmagasina påverkar også prisen, særleg i land som Noreg kor mykje av straumen kjem frå nettopp vasskraft. Spotprisane på straum kan variere mykje frå år til år på grunn av til dømes, kalde vintrar eller tørkeperiodar, noko som kan føre til høgare prisar på grunn av auka etterspurnad og lågare produksjon frå vasskraft.

Er spotprisen den same hos alle straumselskap?

Vi, som andre straumselskap, kjøper straumen vår frå kraftbørsen NordPool. Så spotprisen i seg sjølv er den same uansett kven du kjøper den hos. Det som kan variere er storleiken på påslaget, faste månadsbeløp og eventuelle tilleggstenester som dei ulike straumselskapa tilbyr.

Dei ulike straumavtalene - før og no

Hos Wattn har vi justert straumavtalane våre for å betre tilpasse oss dagens kraftmarknad. Tidlegare tilbaud vi eit breiare utval av straumavtalar som inkluderte spotpris-, variabel- og fastprisavtalar. Men med dei store svingingane i kraftmarknaden dei siste åra, har vi no fokusert på å tilby avtalar basert på spotpris.

Følg med på spotprisen

I appen vår kan du setje opp varsling for når spotprisen er uvanleg låg eller høg. Slik kan du tilpasse forbruket ditt etter straumprisen i løpet av dagen, noko som gir eit fint høve til å kunne spare pengar. Spotprisen time for time for i dag og i morgon finn du til kvar tid i appen vår.