Wattn profil gradient blå

Berekraft

29. juni, 2023

Utgreiing rapporteringsåret 2022

Varsemdvurdering for berekraftig forretningspraksis

Wattn og openheitsloven
Anstendig arbeid og respekt for menneskerettar i Wattn si eiga verksemd og verdikjede.


Introduksjon
Openheitsloven tredde i kraft 1. juli 2022, med første rapportering innan 30. juni 2023. Wattn er underlagt Openheitsloven, og rapporterer med dette i samsvar med kravet loven har til forklaring for året 2022.

Gjennom 2022/2023 har vi jobba med å implementere Openheitslovens krav og varsemdvurderingsprosessen, i samsvar med OECDs retningslinjer, FNs rettleiande prinsipp for næringsliv og menneskerettar (UNGP) og tilhøyrande rettleiing. Dette arbeidet har vore lærerikt for heile organisasjonen vår. For dette første rapporteringsåret har vi prioritert dei direkte leverandørane våre, men vil for vidare arbeid skal vi utvide omfanget vårt og vidareutvikle rammeverket.


Generell informasjon


Om Wattn
Wattn AS er eit straumselskap som er eigd av TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi, Tussa og Sognekraft. Kjerneverksemda vår er sal av straum og energitenester til privat- og næringskundar i Noreg. Vi har åtte kontor langs kysten frå Ålesund i nord og til Kvinnherad i sør.

I tillegg til sal av straum, tilbyr vi produkt som elbilladarar, Wattmeter (sanntidsmålar av straumforbruk), sensorar og ulike tenester som eksempelvis energirådgiving, styring etc.


Påverknaden vår
Wattn har over 200 direkte leverandørar, ca. 65 av desse har vi faste løpande kontraktar med. Alle dei faste leverandørane våre er lokaliserte i Skandinavia, men nokre av desse leverandørane kjøper råvarer som kjem frå andre delar av verda. Gjennom etterleving av “Lov om verksemders openheit og arbeid med grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold” (openheitsloven), skal vi jobbe aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i eiga verksemd og i leverandørkjeda vår.

Kjøp av kraft utgjer den klart største andelen av Wattn sine innkjøpskostnader. Vi har også leverandørar innanfor IT og system (hardware og software), eigedom og drift, økonomi, finans og rekneskap, sal og rådgiving under dette mellom anna HR og marknadsføring.


Tilnærminga og rutinane våre
For å fremje ansvarleg forretningspraksis i høve til openheitsloven har vi oppdatert våre “Etiske retningslinjer for leverandørar” og vi har oppdatert våre eigne “Etiske retningslinjer”. Dei etiske retningslinjene stiller krav til alle tilsette om etisk forretningsdrift, og stadfestar arbeidet vårt med berekraft, under dette menneskerettar og anstendig arbeidsforhold.

Krav om anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettar er også implementert i rutinane våre for innkjøp. Retningslinjene er gjennomgått i eit fellesmøte for heile organisasjonen, dei ligg tilgjengeleg på wattn.no. Vi har tydelege forventningar til alle leverandørane våre knytt til heile berekraftsspekteret, under dette menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

Arbeidet vårt med varsemdvurderingar er dynamisk og kontinuerleg. Som eit minimum skal vi gå gjennom status minst ein gong i året, men også fortløpande ved onboarding av nye leverandørar, når vi eventuelt går inn i nye marknader, fusjonerer, oppkjøp av anna verksemd eller om det er sosial uro i område der leverandør eller forretningspartnarar er.


Varslingsrutinar
Alle kan sende inn varsel eller klage på e-post adressa varsel@wattn.no. Informasjon om varslingsrutinane våre er del av dei etiske retningslinjene våre. I tillegg ligg det informasjon tilgjengeleg på nettsidene våre.

Vi oppmodar alle kundar, partnarar og eigne tilsette til alltid å rapportere mistankar om ulovleg eller uetisk åtferd i samband med menneskerettar eller anstendig arbeidsforhold. Ingen som varslar vil bli utsett for represaliar. Denne klageprosedyren skal ikkje brukast til eventuelle kundeklagar eller å rapportere saker knytt til konfliktar mellom enkeltpersonar. HR-avdelinga vår har ansvaret for innhaldet i styrande dokument. Avdeling berekraft har ansvaret for rapportering mens ansvaret for etterleving og oppfølging ligg hos dei ulike rollene som inngår avtalar med kvar enkelt leverandør.


Aktsomhetsvurderinger


Metodisk tilnærming
Det er viktig at vi i Wattn er sikker på at vi sjølv og leverandørane våre driv verksemda slik at ho ikkje går ut over grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold. Vi har for denne første varsemdvurderinga prioritert arbeidet med dei leverandørane i verdikjeda vår som vi har løpande avtalar med.

Wattn baserer seg på OECDs rettleiing for å prioritere og handtere risiko, spesifikt gjennom implementering av OECDs varsemdvurderingsmodell. Dette inneber at vi 1) forankrar arbeidet i eiga verksemd, 2) kartlegg og identifiserer risiko, 3) fattar tiltak gjennom å eventuelt stanse, førebyggje og redusere skade, 4) overvaker og overvaker, og til slutt 5) kommuniserer arbeidet.

Etter ein innleiande overordna analyse av risikoane, vurderer vi enkelte leverandørar eller særskilde risikoforhold særskilt. Vi prioriterer risiko med utgangspunkt i ei vurdering av følgjande parameter:

 • Alvorsgrad (scale): kor alvorleg er potensiale for skade som kan medførast for menneske, samfunn og miljø
 • Omfang (scope): kor mange blir ramma av ein potensiell skade? Kor stort er omfanget/konsekvensen for menneske, miljøet og samfunnet rundt?
 • Moglegheit for å rette opp (irreversibilitet): er det mogleg å rette opp skaden dersom han har skjedd?


wattn berekraftrapport 2022Kartlegging og identifisert risiko
Det andre steget i varsemdvurderingsmodellen til OECD handlar om å kartleggje og identifisere risiko i eiga verksemd, i leverandørkjeda og blant forretningssambanda våre. For å kartleggje mogleg risiko og kjennskap til eventuelle faktiske hendingar sende vi ut ei undersøking til dei 65 leverandørane som vi har løpande avtalar med. Dette er leverandørar som vi har eit direkte samarbeid med og som blir vurdert som avgjerande for verksemda vår, og følgjeleg der vi har mogleg stor påverknadsmoglegheit.

Undersøkinga inneheldt spørsmål om korleis leverandørane jobbar med grunnleggjande menneskerettar og anstendige arbeidsforhold i verksemda si og kva krav dei har stilt til leverandørane sine. Basert på informasjonen innhenta har vi vurdert risikoen.

Vurdering av risiko:
For å sikre at vi vurderer risikoane objektivt og korrekt nyttar vi oss av anerkjende kjelder og rapportar. Dei ulike kjeldene talfestar graden av risiko og oppdaterer sine vurderingar årleg. Basert på særleg relevante tema har vi identifisert relevante indeksar for å informere risikokartlegginga, og prioriteringa. Sjå utvalde tema nedanfor som vi har identifisert som relevante basert på verksemda og risikobiletet vårt.Tema

KjeldeMålar

Menneskerettar

Freedom House

Dette er ein amerikansk ikkje-statleg organisasjon som måler graden av demokratisk og politisk fridom og menneskerettar i alle land.

Anstendige arbeidsforhold

International Trade Union Confederation (ITUC)

ITUC er den globale stemma til arbeidstakarane i verda. ITUC har ein Global Rights Index som graderer arbeidsrettar i 139 land basert på 97 indikatorar.

Anti korrupsjon

Tranparency International

Transparency International har ein korrupsjons indeks der dei rangerer 180 land og territorium. CPI 2022 er berekna ut frå 13 ulike datakjelder frå 12 ulike institusjonar som har målt oppfatta nivå av korrupsjon i den offentlege sektoren dei siste to åra.

Bransjerisiko

United Nation Environment Program Finance Initiative (UNEP)

United Nation Environment Program Finance Initiative har ei oversikt over kartlagde menneskeretts problem I ulike bransjar.
I tillegg til desse har vi teke med i vurderinga følgjande aspekt

 • Blir partnaren sjølv ramma av openheitsloven - Har dei sjølv utført varsemdvurderingar
 • Har partnaren underleverandørar i andre land - Vurderer då grad av risiko ut frå kva land
 • Om partnaren har signert dei etiske retningslinjene våre for leverandørar
 • RelasjonsgradVekting
Vi deler dei potensielle risikoområda inn i ulike nivå basert på alvorsgrad. Dette betyr ikkje at nokre risikoar er viktigare enn andre, men at den som har størst negativ påverking blir først prioritert.VektingRisikoområder

Låg

 • Relasjon
 • Omfatta av openheitsloven
 • Gjennomført varsemdvurdering
 • Signert etiske retningslinjer

Moderat

 • Anti korrupsjon
 • Bransjerisiko

Høg

 • Anstendig arbeidsforhold
 • Menneskerettar
Alle risikoområda er registrerte med talverdiar i databasen vår. Leverandørane har fått skåre/poeng basert på svaret deira i undersøkinga og kjende opplysningar som kva bransje dei tilhøyrer og kva land dei har verksemda si i osb. Av dei 65 faste leverandørane våre, har 19 stykke svart på undersøkinga som vart brukt i kartlegginga. Derfor er det moglegheiter for at fleire av dei direkte leverandørane våre har underleverandørar i utsette land eller bransjar som vi ikkje har fått kartlagt på noverande tidspunkt.

Kartlegginga viser oss at vi har leverandørar i alle dei ulike førehandsdefinerte risikonivåa.


RisikonivåScoreAntall leverandørar

Låg

25 - 30

62

Middels

31 - 35

2

Høg

36 - 40

1

Funn: Identifisert risiko og analyse
Vi har ikkje identifisert faktiske brot på menneskerettane, under dette anstendige arbeidsforhold, i eiga verksemd eller i leverandørkjeda vår. Vi har derimot identifisert potensiell risiko. For denne første varsemdvurderinga har vi sett at det er ei utfordring med å skaffe informasjon, og vil derfor arbeide med å prioritere dette.
Wattn opererer i Noreg, og leverandørane våre opererer i all hovudsak i Noreg. Vi veit at risiko for menneskerettsbrot finst, også innanfor Noregs grenser, også i bransjen vår. Eksempelvis er overtidsarbeid og diskriminering på arbeidsplassen utfordringar som er gjeldande.

Gjennom kartlegginga vår vurderer vi likevel at størst risiko er den indirekte risikoen for tredjepart gjennom underleverandørar. Gjennom kartlegging har vi identifisert ein leverandør som har ein underleverandør i Kina. For oss er dette ein mindre leverandør som står for minimal del av innkjøpa våre. Vi er, for denne leverandøren, ein stor kunde. Denne leverandøren er sjølv ikkje direkte ramma av openheitsloven. Menneskerettssituasjonen i Kina er krevjande, eksempelvis knytt til fagforeiningsarbeid og ytringsfridom. Vi vil følgje opp direkte for å vidare kartleggje risikoen vi er knytte til i dette tilfellet, og fatte formålstenlege tiltak i eigne operasjonar og leverandøroppfølging/dialog.


Vegen vidare: tiltak
I 2023 vil vi halde arbeidet fram med å vidareutvikle vår risikovurdering av leverandørkjeda og eiga verksemd.

Først vil vi utvide scopet for varsemdvurderingane. Vi ønskjer å gjennomføre varsemdvurderingar for andre leverandørgrupper enn dei vi har adressert i denne første runden med varsemdvurderingar. Dette inneber å vidareutvikle kartlegginga og identifisert risiko, både i Noreg og internasjonalt. Vi vil også jobbe vidare med å utvikle digitale verktøy som kan støtte arbeidet med dokumentasjon og rapportering.

Vi ønskjer betre og meir detaljert innsikt i verdikjeda vår. Vi vil halde fram arbeidet med dialog og samarbeid med leverandørane våre for å sikre tilstrekkeleg underlag og dokumentasjon. Det er viktig for oss å ha eit så komplett bilete som mogleg av leverandørkjeda vår og forretningssambanda våre.

Det skal gjerast ein grundigare analyse og kartleggje leverandørar som er i risikosone høg og middels (basert på alvorsgrad, omfang og moglegheit for å rette opp). Vidare vil vi halde fram arbeidet med overvaking og årlege varsemdvurderingar.

Vi skal også forme ut og implementere eit opplæringsprogram for tilsette, med særleg fokus på innkjøpsleddet, slik at alle som gjennomfører innkjøp sjølv kan gjennomføre varsemdvurderingar før avtaleinngåingar. Vi skal også vidareutvikle prosessen for førehandscreening og styrande dokument for handtering av negative konsekvensar.

Samla sett vurderer vi at desse tiltaka vil bidra til Wattn sitt systematiske arbeid med varsemdvurderingar, og følgjeleg både vil avdekkje og mogleg redusere risiko. Gjennom meir informasjon om leverandørkjeda vår, vil vi prioritere tiltak som er målretta og effektive, og som kan ha ein positiv påverknad på menneska – både i eiga verksemd og i leverandørkjeda vår.


Ålesund, 29. 06.2023
Styrebehandlet i styremøte 6/2023 - sak 1