Wattn_bakgrunn

Bærekraft

29. juni, 2023

Redegjørelse rapporteringsåret 2022

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis

Wattn og openheitsloven
Anstendig arbeid og respekt for menneskerettigheter i Wattns egen virksomhet og verdikjede.

Introduksjon
Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, med første rapportering innen 30. juni 2023. Wattn er underlagt Åpenhetsloven, og rapporterer med dette i henhold til lovens krav til redegjørelse for året 2022.

Gjennom 2022/2023 har vi jobbet med å implimentere Åpenhetslovens krav og aktsomhetsvurderingsprosessen, i henhold til OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og tilhørende veiledning. Dette arbeidet har vært lærerikt for hele vår organisasjon. For dette første rapporteringsåret har vi prioritert våre direkte leverandører, men vil for videre arbeid skal vi utvide vårt omfang og videreutvikle rammeverket.


Generell informasjon

Om Wattn
Wattn AS er et strømselskap som er eid av TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi, Tussa og Sognekraft. Vår kjernevirksomhet er salg av strøm og energitjenester til privat- og næringskunder i Norge. Vi har åtte kontorer langs kysten fra Ålesund i nord og til Kvinnherad i sør.

I tillegg til salg av strøm, tilbyr vi produkter som elbilladere, WattMeter (sanntidsmåler av strømforbruk), sensorer og ulike tjenester som eksempelvis energirådgivning, styring etc.

Vår påvirkning
Wattn har over 200 direkte leverandører, ca. 65 av disse har vi faste løpende kontrakter med. Alle våre faste leverandører er lokalisert i Skandinavia, men noen av disse leverandørene kjøper råvarer som kommer fra andre deler av verden. Gjennom etterlevelse av “Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold” (åpenhetsloven), skal vi jobbe aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i vår leverandørkjede.

Kjøp av kraft utgjør den klart største andelen av Wattns anskaffelseskostnader. Vi har også leverandører innenfor IT og system (hardware og software), eiendom og drift, økonomi, finans og regnskap, salg og rådgivning herunder blant annet HR og markedsføring.

Vår tilnærming og rutinene våre
For å fremme ansvarlig forretningspraksis i henhold til åpenhetsloven har vi oppdatert våre “Etiske retningslinjer for leverandører” og vi har oppdatert våre egne “Etiske retningslinjer”. De etiske retningslinjene stiller krav til alle ansatte om etisk forretningsdrift, og bekrefter vårt arbeid med bærekraft, herunder menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Krav om anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter er også implementert i våre rutiner for innkjøp. Retningslinjene er gjennomgått i et fellesmøte for hele organisasjonen, de ligger tilgjengelig på wattn.no. Vi har tydelige forventninger til alle våre leverandører knyttet til hele bærekraftsspekteret, herunder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er dynamisk og kontinuerlig. Som et minimum skal vi gjennomgå status minst en gang i året, men også fortløpende ved onboarding av nye leverandører, når vi eventuelt går inn i nye markeder, fusjonerer, oppkjøp av annen virksomhet eller om det er sosial uro i områder der leverandør eller forretningspartnere befinner seg.

Varslingsrutiner
Alle kan sende inn varsel eller klage på e-post adressen varsel@wattn.no. Informasjon om våre varslingsrutiner er del av våre etiske retningslinjer. I tillegg ligger det informasjon tilgjengelig på våre nettsider.

Vi oppfordrer alle kunder, partnere og egne ansatte til alltid å rapportere mistanker om ulovlig eller uetisk adferd i forbindelse med menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. Ingen som varsler vil bli utsatt for represalier. Denne klageprosedyren skal ikke brukes til eventuelle kundeklager eller å rapportere saker knyttet til konflikter mellom enkeltpersoner. Vår HR-avdeling har ansvaret for innholdet i styrende dokumenter. Avdeling bærekraft har ansvaret for rapportering mens ansvaret for etterlevelse og oppfølging ligger hos de ulike rollene som inngår avtaler med den enkelte leverandør.

Aktsomhetsvurderinger

Metodisk tilnærming
Det er viktig at vi i Wattn er sikker på at vi selv og våre leverandører driver virksomheten slik at den ikke går på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi har for denne første aktsomhetsvurderingen prioritert arbeidet med de leverandørene i vår verdikjede som vi har løpende avtaler med.

Wattn baserer seg på OECDs veiledning for å prioritere og håndtere risiko, spesifikt gjennom implementering av OECDs aktsomhetsvurderingsmodell. Dette innebærer at vi 1) forankrer arbeidet i egen virksomhet, 2) kartlegger og identifiserer risiko, 3) fatter tiltak gjennom å eventuelt stanse, forebygge og redusere skade, 4) overvåker og monitorerer, og avslutningsvis 5) kommuniserer arbeidet.

Etter en innledende overordnet analyse av risikoene, vurderer vi enkelte leverandører eller særskilte risikoforhold særskilt. Vi prioriterer risiko med utgangspunkt i en vurdering av følgende parameter:


  • Alvorlighetsgrad (scale): hvor alvorlig er potensiale for skade som kan medføres for mennesker, samfunn og miljø
  • Omfang (scope): hvor mange blir berørt av en potensiell skade? Hvor stort er omfanget/konsekvensen for mennesker, miljøet og samfunnet rundt?
  • Mulighet for gjenoppretting (irreversibilitet): er det mulig å gjenopprette skaden dersom den har skjedd?

wattn berekraftrapport 2022
Kartlegging og identifisert risiko
Det andre steget i aktsomhetsvurderingsmodellen til OECD handler om å kartlegge og indentifisere risiko i egen virksomhet, i leverandørkjeden og blant våre forretningsforbindelser. For å kartlegge potensiell risiko og kjennskap til eventuelle faktiske hendelser sendte vi ut en undersøkelse til de 65 leverandørene som vi har løpende avtaler med. Dette er leverandører som vi har et direkte samarbeid med og som vurderes som avgjørende for vår virksomhet, og følgelig der vi har potensiell stor påvirkningsmulighet.

Undersøkelsen inneholdt spørsmål om hvordan leverandørene jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og hvilke krav de har stilt til sine leverandører. Basert på informasjonen innhentet har vi vurdert risikoen.

Vurdering av risiko:
For å sikre at vi vurderer risikoene objektivt og korrekt benytter vi oss av anerkjente kilder og rapporter. De ulike kildene tallfester graden av risiko og oppdaterer sine vurderinger årlig. Basert på særlig relevante tema har vi identifisert relevante indekser for å informere risikokartleggingen, og prioriteringen. Se utvalgte tema nedenfor som vi har identifisert som relevante basert på vår virksomhet og risikobilde.Tema

KildeMåler

Menneskerettigheter

Freedom House

Dette er en amerikansk ikke-statlig organisasjon som måler graden av demokratisk og politisk frihet og menneskerettigheter i alle verdens land.

Anstendige arbeidsforhold

International Trade Union Confederation (ITUC)

ITUC er den globale stemmen til verdens arbeidstakere. ITUC har en Global Rights Index som graderer arbeidsrettigheter i 139 land basert på 97 indikatorer.

Antikorrupsjon

Tranparency International

Transparency International har en korrupsjons indeks hvor de rangerer 180 land og territorier. CPI 2022 er beregnet ut ifra 13 forskjellige datakilder fra 12 forskjellige institusjoner som har målt oppfattet nivå av korrupsjon i den offentlige sektor de siste to årene.

Bransjerisiko

United Nation Environment Program Finance Initiative (UNEP)

United Nation Environment Program Finance Initiative har en oversikt over kartlagte menneskerettighets problemer I ulike bransjer.
I tillegg til disse har vi tatt med i vurderingen følgende aspekter:

 • Blir partneren selv berørt av åpenhetsloven - Har de selv utført aktsomhetsvurderinger
 • Har partneren underleverandører i andre land - Vurderer da grad av risiko ut ifra hvilke land
 • Om partneren har signert våre etiske retningslinjer fra leverandører
 • Relasjonsgrad


Vekting:
Vi deler de potensielle risikoområdene inn i ulike nivåer basert på alvorlighetsgrad. Dette betyr ikke at noen risikoer er viktigere enn andre, men at den som har størst negativ påvirkning prioriteres først.VektingRisikoområder

Låg

 • Relasjon
 • Omfatta av openheitsloven
 • Gjennomført varsemdvurdering
 • Signert etiske retningslinjer

Moderat

 • Anti korrupsjon
 • Bransjerisiko

Høg

 • Anstendig arbeidsforhold
 • Menneskerettar
Alle risikoområdene er registrert med tallverdier i vår database. Leverandørene har fått score/poeng basert på deres besvarelse i undersøkelsen og kjente opplysninger som hvilke bransje de tilhører og hvilke land de har sin virksomhet i osv. Av våre 65 faste leverandører, har 19 stykker svart på undersøkelsen som ble brukt i kartleggingen. Derfor er det muligheter for at flere av våre direkte leverandører har underleverandører i utsatte land eller bransjer som vi ikke har fått kartlagt på nåværende tidspunkt.

Kartleggingen viser oss at vi har leverandører i alle de ulike forhåndsdefinerte risikonivåene.
RisikonivåScoreAntall leverandører

Lav

25 - 30

62

Middels

31 - 35

2

Høy

36 - 40

1

Funn: Identifisert risiko og analyse
Vi har ikke identifisert faktiske brudd på menneskerettighetene, herunder anstendige arbeidsforhold, i egen virksomhet eller i vår leverandørkjede. Vi har derimot identifisert potensiell risiko. For denne første aktsomhetsvurderingen har vi sett at det er en utfordring med å fremskaffe informasjon, og vil derfor arbeide med å prioritere dette.

Wattn opererer i Norge, og våre leverandører opererer i all hovedsak i Norge. Vi vet at risiko for menneskerettighetsbrudd forekommer, også innenfor Norges grenser, også i vår bransje. Eksempelvis er overtidsarbeid og diskriminering på arbeidsplassen utfordringer som er gjeldende.

Gjennom vår kartlegging vurderer vi likevel at størst risiko er den indirekte risikoen for tredjepart gjennom underleverandører. Gjennom kartlegging har vi identifisert en leverandør som har en underleverandør i Kina. For oss er dette en mindre leverandør som står for minimal andel av våre innkjøp. Vi er, for denne leverandøren, en stor kunde. Denne leverandøren er selv ikke direkte berørt av åpenhetsloven. Menneskerettighetssituasjonen i Kina er krevende, eksempelvis knyttet til fagforeningsarbeid og ytringsfrihet. Vi vil følge opp direkte for å videre kartlegge risikoen vi er forbundet med i dette tilfellet, og fatte hensiktsmessige tiltak i egne operasjoner og leverandøroppfølging/dialog.

Vegen vidare: tiltak
I 2023 vil vi fortsette arbeidet med å videreutvikle vår risikovurdering av leverandørkjeden og egen virksomhet.

Først vil vi utvide scopet for aktsomhetsvurderingene. Vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger for andre leverandørgrupper enn de vi har adressert i denne første runden med aktsomhetsvurderinger. Dette innebærer å videreutvikle kartleggingen og identifisert risiko, både i Norge og internasjonalt. Vi vil også jobbe videre med å utvikle digitale verktøy som kan støtte arbeidet med dokumentasjon og rapportering.

Vi ønsker bedre og mer detaljert innsikt i vår verdikjede. Vi vil fortsette arbeidet med dialog og samarbeid med våre leverandører for å sikre tilstrekkelig underlag og dokumentasjon. Det er viktig for oss å ha et så komplett bilde som mulig av vår leverandørkjede og våre forretningsforbindelser.

Det skal gjøres en grundigere analyse og kartlegge leverandører som er i risikosone høy og middels (basert på alvorlighetsgrad, omfang og mulighet for gjenoppretting). Videre vil vi fortsette arbeidet med overvåking og årlige aktsomhetsvurderinger.

Vi skal også utforme og implementere et opplæringsprogram for ansatte, med særlig fokus på innkjøpsleddet, slik at alle som foretar innkjøp selv kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger før avtaleinngåelser. Vi skal også videreutvikle prosessen for forhåndscreening og styrende dokumenter for håndtering av negative konsekvenser.

Samlet sett vurderer vi at disse tiltakene vil bidra til Wattns systematiske arbeid med aktsomhetsvurderinger, og følgelig både vil avdekke og potensielt redusere risiko. Gjennom mer informasjon om vår leverandørkjede, vil vi prioritere tiltak som er målrettet og effektive, og som kan ha en positiv påvirkning på menneskene – både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede.


Ålesund, 29. 06.2023
Styrebehandlet i styremøte 6/2023 - sak 1