Wattn ill Nær jorda 7_5

På lag med jorda

Målet vårt er at kundane våre skal bli meir energieffektive enn gjennomsnittskunden i straummarknaden, og at vi skal gå foran som eit godt forbilde for berekraft. Vi har stor tru på at vi skal klare å oppnå dette saman.

Vi jobbar med å integrere berekraft i alle delar av drifta vår. Det viktigaste bidraget vårt for ei berekraftig omstilling er å dele av kunnskapen vår, og legge til rette for at det er enkelt å effektivisere og optimalisere eige straumforbruk. Dette skal vi få til gjennom rådgjeving, brukarvennlege -og berekraftige tenester og gode samarbeid. Framover vil straumforbruket berre auke, så for å halde klimautsleppa nede er det viktig at vi alle får eit smartare forbruk.

Fokusområda våre

 • Klimasmarte kundar

  Ambisjon: Kundane våre skal innan 2024 kunne oppgi at kundeforholdet har bidrege til auka bevisstheit eller at dei har teke grep knytt til straumforbruket sitt.

  Vi har eit betydeleg antal kundar, og med dette kjem det ansvar og forpliktingar. Vi skal bruke tenestene og kompetansen vår til å hjelpe kundane til eit meir berekraftig straumforbruk. Ambisjonen vi har satt oss for 2024 støttar hovudmålet vårt om at kundane våre skal bli meir energieffektive enn gjennomsnittskunden i straummarknaden.

  Vi skal få til dette ved å tilby teknologi som gjer det mogleg for kundane å bli energieffektive. Vi tenker at jo meir vi kommuniserer om vårt berekraftsarbeid og klimaavtrykket til bruken av produkta og tenestene våre, jo meir vil kunden kjenne til, bry seg og forlange.

  Vi vil med jamne mellomrom høyre med kundane om korleis dei tenker vi ligg an og med tett dialog trur vi at vi kjem raskare til målet.

  Nokre tiltak:

  Rådgiving til klimarapportering og miljøreknskap til bedrifter
  Synleggjere klimaavtrykk på straumforbruket
  Jobbe for at berekraft er eit mål i all produkt- og tenesteutvikling

 • Orden i heimen

  Ambisjon: Den interne drifta vår skal innan 2023 nå eit mål for ressurseffektivitet som er i samsvar med SBT (Science Based Targets). Innan 2025 skal vi oppnå eit kvantifiserbart mål på ressurseffektivitet for leverandørkjeda vår.

  Vi skal arbeide systematisk for å sikre at eiga drift og leverandørkjede er berekraftig. Vi stiller høge krav til oss sjølv, og vil stille høge krav til leverandørar og samarbeidspartnarar. Dette vil resultere i den kjende dominoeffekta. Vi skal hjelpe kvarandre med å få ei berekraftig drift, for når vi alle spelar på lag, oppnår vi så utruleg mykje meir enn det vi klarar åleine. For å nå Parisavtalen sitt mål om å avgrense temperaturstiginga med 1,5 °C er næringslivet avgjerande.

  Desse ambisjonane og tiltaka støtter opp om det andre hovudmålet vårt, som er at vi skal vere eit godt forbilde for berekraft i marknaden.

  Nokre tiltak:
  Miljøfyrtårnsertifisering
  Berekne mål og KPI’er på utsleppsreduksjon ved hjelp av SBT
  Stille juridiske krav til alle leverandørar

 • Flinke og energiske folk

  Ambisjon: Innan 2023 skal fleirtalet av tilsette ha ei klar oppfatning av at dei jobbar i eit selskap som ønsker å bidra til at berekraftsmåla vert nådd.

  Vi vil ikkje nå berekraftsmåla utan dyktige og engasjerte tilsette. Det å ha eit godt og berekraftig arbeidsmiljø er ikkje berre bra for jorda, men det er også bra for drifta av selskapet. Studier viser at berekraftige arbeidsplassar tiltrekker seg dei beste hovuda, har høg trivsel, er meir lønsame, har lågare risikoprofil og meir fornøgde kundar.

  Gjennom å skape ein kultur for berekraft skal måla i strategien bli oppnådd og nye mål skal settast. Alle våre tilsette er med på å påverke retninga til selskapet.

  Nokre tiltak:
  Fremme likestilling og kjønnsbalanse (40/60) på alle nivå
  Fremme fysisk og psykisk helse
  Utvikling- og kurstilbod
  Årleg medarbeidarundersøking
  Wattn akademiet

 • Den gode nabo

  Ambisjon: Innan 2023 skal det store fleirtalet i lokalområda våre svare at dei opplever oss som ein berekraftig, ansvarleg og engasjert samfunnsaktør.

  Vi er resultatet av ein fusjon av lokale hjørnesteinsbedrifter som i over 100 år har bidrege til lokal kompetanse, verdiskaping og sysselsetting. Sjølv om vi no er blitt blant Norge sine største aktørar i straummarknaden vil vi fortsette å bidra til positiv utvikling i lokalområda våre. Det å vere til stades i nærmiljøet er ein del av vårt fundament. Drifta blir ikkje sentralisert, kontora blir der dei alltid har vore og digital samhandling er enkelt.

  Tette band til lokalmiljøet gir oss ei stemme lokalt, noko som igjen gir oss moglegheit til å påverke næringslivet og lokalbefolkninga til eit meir effektivt energiforbruk.

  Nokre tiltak:
  Beholde lokalkontora
  Samarbeide med kommunar og lokalt næringsliv
  Sponse aktivitetar som kan knytas mot berekraft

 • På lag med andre

  Ambisjon: Alle våre samarbeidsprosjekt skal gi betydeleg berekraftsverdi. Det kan vere betre datagrunnlag, redusert utslepp eller andre gevinstar for alle partar og omgjevnadane rundt oss.

  Sjølv om vi er eit ferskt selskap har vi lang historie gjennom drift hos eigarane våre. Vi har ein kultur for samarbeid. Vi har stor tru på at det å dele erfaringar, data, utvikle tenestetilbod saman, og på andre måter spele på kvarandre sine styrkar er det som må til for å oppnå dei resultata vi treng. Vi skal knyte forretninga vår opp mot sirkulær-økonomiske løysingar, redusere eige avtrykk og inspirere andre til å gjere det same. Samarbeid er rett og slett ein gullkanta metode som vi skal bruke for å nå måla i strategien vår.

  Nokre tiltak:

  Samarbeid med utdanningsinstitusjonar
  Dele anonymisert forbruksdata med kommunar og fylkeskommune, som igjen kan hjelpe dei til betre datakvalitet når dei tar beslutningar
  Delta i prosjekt og bransjesamarbeid som retta seg mot FN sine berekraftsmål
  Finne samarbeid som legger til rette for sirkulære forretningsmodellar