Wattn_bakgrunn

Bærekraft

Redegjørelse rapporteringsåret 2023

Aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis

Wattn og åpenhetsloven


Anstendig arbeid og respekt for menneskerettigheter i Wattns egen virksomhet og verdikjede.


Introduksjon


Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Wattn er underlagt Åpenhetsloven, og rapporterer med dette i henhold til lovens krav til redegjørelse for året 2023. Gjennom 2023/2024 har vi fortsatt arbeidet med å videreutvikle våre arbeidsprosesser og rutiner for å sikre at vi følger Åpenhetslovens krav og aktsomhetsvurderingsprosessen, i henhold til OECDs retningslinjer, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og tilhørende veiledning. Første rapporteringsåret prioriterte vi våre direkte leverandører som vi hadde signert løpende avtaler med. For 2023 har vi utvidet omfanget og vil rapportere på leverandørene vi har løpende avtaler med, pluss alle leverandører hvor vi handler for mer enn 500 000 NOK.


Generell informasjon


Om Wattn


Wattn AS er et strømselskap som er eid av TAFJORD, Sogn og Fjordane Energi, Tussa og Sognekraft. Vår kjernevirksomhet er salg av strøm og energitjenester til privat- og næringskunder i Norge. Vi har åtte kontorer langs kysten fra Ålesund i nord og til Kvinnherad i sør. I tillegg til salg av strøm, tilbyr vi produkter som elbilladere, WattMeter (sanntidsmåler av strømforbruk), sensorer og ulike tjenester som eksempelvis energirådgivning, styring etc.

Vår påvirkning


Gjennom etterlevelse av “Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold” (åpenhetsloven), skal vi jobbe aktivt for å sikre at vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. I 2023 hadde Wattn 327 direkte leverandører, av disse er det 74 leverandører vi har løpende kontrakter med og/eller har kjøpt tjenester for mer enn en halv million kroner. Alle våre direkte leverandører er lokalisert i Skandinavia, men noen av disse leverandørene kjøper råvarer som kommer fra andre deler av verden.


Kjøp av kraft utgjør den klart største andelen av Wattns anskaffelseskostnader. Vi har også leverandører innenfor IT og system (hardware og software), eiendom og drift, økonomi, finans og regnskap, salg og rådgivning herunder blant annet HR og markedsføring.


Vår tilnærming og rutiner


Gjennom «Etiske retningslinjer for leverandører» og våre interne «Etiske retningslinjer» ønsker vi å fremme ansvarlig forretningspraksis i henhold til åpenhetsloven. De etiske retningslinjene stiller krav til alle ansatte om etisk forretningsdrift, og bekrefter vårt arbeid med bærekraft, herunder menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.


Krav om anstendige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter er også implementert i våre rutiner for innkjøp. Retningslinjene er gjennomgått i et fellesmøte for hele organisasjonen, de ligger tilgjengelig på wattn.no. Vi har tydelige forventninger til alle våre leverandører knyttet til hele bærekraftsspekteret, herunder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er dynamisk og kontinuerlig. Som et minimum skal vi gjennomgå status minst en gang i året, men også fortløpende ved onboarding av nye leverandører, når vi eventuelt går inn i nye markeder, fusjonerer, oppkjøp av annen virksomhet eller om det er sosial uro i områder der leverandør eller forretningspartnere befinner seg.


VarslingsrutinerAlle kan sende inn varsel eller klage på e-post adressen varsel@wattn.no. Informasjon om våre varslingsrutiner er del av våre etiske retningslinjer. I tillegg ligger det informasjon tilgjengelig på våre nettsider.


Vi oppfordrer alle kunder, partnere og egne ansatte til alltid å rapportere mistanker om ulovlig eller uetisk adferd i forbindelse med menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. Ingen som varsler vil bli utsatt for represalier. Denne klageprosedyren skal ikke brukes til eventuelle kundeklager eller å rapportere saker knyttet til konflikter mellom enkeltpersoner. Vår avdeling for virksomhetsstyring har ansvaret for innholdet i styrende dokumenter. Leder for bærekraft har ansvaret for rapportering mens ansvaret for etterlevelse og oppfølging ligger hos de ulike rollene som inngår avtaler med den enkelte leverandør.Aktsomhetsvurderinger


Metodisk tilnærming


Det er viktig at vi i Wattn er sikker på at vi selv og våre leverandører driver virksomheten slik at den ikke er i brudd med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som nevnt har vi for 2023 vurdert aktsomhetsvurderingen av de leverandørene vi har løpende avtaler med pluss alle leverandører vi har handlet for over femhundredetusen kroner.


Vi baserer oss på OECDs veiledning for å prioritere og håndtere risiko, spesifikt gjennom implementering av OECDs aktsomhetsvurderingsmodell. Dette innebærer at vi 1) forankrer arbeidet i egen virksomhet, 2) kartlegger og identifiserer risiko, 3) fatter tiltak gjennom å eventuelt stanse, forebygge og redusere skade, 4) overvåker og monitorerer, og avslutningsvis 5) kommuniserer arbeidet.


Etter en innledende overordnet analyse av risikoene, vurderer vi enkelte leverandører eller særskilte risikoforhold særskilt. Vi prioriterer risiko med utgangspunkt i en vurdering av følgende parameter:


  • Alvorlighetsgrad (scale): hvor alvorlig er potensiale for skade som kan medføres for mennesker, samfunn og miljø
  • Omfang (scope):hvor mange blir berørt av en eventuell skade? Hvor stort er omfanget/konsekvensen for mennesker, miljøet og samfunnet rundt?
  • Mulighet for gjenoppretting (irreversibilitet): er det mulig å gjenopprette skaden dersom den har skjedd?Kartlegging og identifisert risiko av vår leverandørkjede


Det andre steget i aktsomhetsvurderingsmodellen til OECD handler om å kartlegge og indentifisere risiko i egen virksomhet, i leverandørkjeden og blant våre
forretningsforbindelser. Vi bruker denne fremgangsmåten for å vurdere risiko:


1. Avklarer om vi har gjennomført en aktsomhetsvurdering av leverandøren tidligere. Dersom dette er tilfelle, kan vi vurdere om den kunnskapen vi allerede har kan brukes.

2. Overordnet risikoanalyse basert på selskapets nasjonalitet, lokasjon, bransje, opprinnelsesland for råvarer, om de har signert etiske retningslinjer, relasjonsgrad og underleverandører. Analysen er knyttet til menneskerettigheter, anstendig arbeidsforhold og antikorrupsjon. Prosessen stopper dersom det ikke blir avdekket vesentlig risiko.

3. Vi gjør en ytterlig vurdering av de leverandørene som har fått middels eller høy score på steg to. Vi innhenter informasjon og dokumentasjon for å kartlegge risikoen ytterligere. Dette først gjennom en undersøkelse, deretter via dialog med den aktuelle parten. Vi gjennomfører en ny risikovurdering. Får leverandøren status «lav risiko» stopper prosessen, får den «høy risiko» går vi videre i prosessen.

4. Det utarbeides tiltak for å redusere risikoen. Nødvendige ressurser involveres, interne og eksterne.

5. Tiltakene som ble bestemt på steg fire gjennomføres. De måles og dokumenteres slik at vi kan eventuelt justere for å oppnå ønsket effekt.

6. Evaluering og sikring på at tilsvarende handlinger kan unngås i fremtiden.Vurdering av risiko:


For å sikre at vi vurderer risikoene objektivt og korrekt benytter vi oss av anerkjente kilder og rapporter. De ulike kildene tallfester graden av risiko og oppdaterer sine vurderinger årlig. Basert på særlig relevante tema har vi identifisert relevante indekser for å informere risikokartleggingen, og prioriteringen. Se utvalgte tema nedenfor som vi har identifisert som relevante basert på vår virksomhet og risikobilde.


Tema

KildeMåler

Menneskerettigheter

Freedom House

Dette er en amerikansk ikke-statlig organisasjon som måler graden av demokratisk og politisk frihet og menneskerettigheter i alle verdens land.

Anstendige arbeidsforhold

International Trade Union Confederation (ITUC)

ITUC er den globale stemmen til verdens arbeidstakere. ITUC har en Global Rights Index som graderer arbeidsrettigheter i 139 land basert på 97 indikatorer.

Antikorrupsjon

Tranparency International

Transparency International har en korrupsjons indeks hvor de rangerer 180 land og territorier. CPI 2022 er beregnet ut ifra 13 forskjellige datakilder fra 12 forskjellige institusjoner som har målt oppfattet nivå av korrupsjon i den offentlige sektor de siste to årene.

Bransjerisiko

United Nation Environment Program Finance Initiative (UNEP)

United Nation Environment Program Finance Initiative har en oversikt over kartlagte menneskerettighets problemer I ulike bransjer.
For å kunne gjøre vurderinger har vi satt grenseverdier for de ulike temaene. Kildene vi har valgt å bruke har ulike poengskalaer. Eksempelvis har noen graderinger fra 0 til 100 og andre har fra 0 til 5+. Vi har gjort om graderingene til høy/3, middels/2 og lav/1.KildeVerdi/skalaForklaring
Freedom houseFree, partly free og not freeHos oss får disse verdiene følgende poeng:
Free = lav/1,
Partly free = middels/2
Not free = høy/3
International Trade
Union Confederation (ITUC)
1 til 5+1 = lav/1,
2 og 3 = middels/2
4 til 5+ =høy/3
Trancparency
International
0 til 100<75 = lav/1
50 til 75 = middels/2
75 til 100 = høy/3
United Nation
Environment Program
Finance Initiative
(UNEP) pluss DFØ sin
høyrisikoliste
Ingen skalaSubjektiv vurdering basert på info fra UNEP
= lav/1
Subjektiv vurdering basert på info fra UNEP
= middels/2
Står på DFØ-listen = høy/3


I tillegg til disse har vi tatt med i vurderingen følgende aspekter:

- Har partneren underleverandører i andre land
- Vurderer da grad av risiko ut ifra hvilke land
- Om partneren har signert våre etiske retningslinjer fra leverandører
- Relasjonsgrad


Vekting:


Vi deler de potensielle risikoområdene inn i ulike nivåer basert på alvorlighetsgrad. Dette betyr ikke at noen risikoer er viktigere enn andre, men at den som har størst negativ påvirkning prioriteres først.


VektingRisikoområder

Lav
(Score ganges med 1)

  • Relasjon
  • underleverandører i andre land
  • Signert etiske retningslinjer

Moderat
(Score ganges med 1,2)

  • Anti korrupsjon
  • Bransjerisiko

Høy
(Score ganges med 1,5)

  • Anstendig arbeidsforhold
  • MenneskerettigheterAlle risikoområdene er registrert med tallverdier i vår database. Leverandørene har fått score/poeng basert på den overordnede risikovurderingen. Kjente opplysninger som hvilke bransje de tilhører og hvilke land de har sin virksomhet i osv. Kartleggingen viser oss at vi har leverandører i alle de ulike forhåndsdefinerte risikonivåene.


RisikonivåScoreAntall leverandører

Lav

8 - 11

69

Middels

12 - 16

2

Høy

17 - 23

3Etter første risikovurdering av leverandørene ser vi at det generelt sett er lav risiko relatert til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. De aller fleste i vårt utvalg opererer i et transparent og godt regulert arbeidsmarked i Norge.


Utvalg for detaljert risikovurdering


Den overordnede risikoanalysen viste at vi hadde fem leverandører som har noe risiko for negativ påvirkning av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For å kartlegge den potensielle risikoen mer inngående og få kjennskap til eventuelle faktiske hendelser sendte vi ut en undersøkelse til disse leverandørene. Dette er leverandører som vi har et direkte samarbeid med og som vurderes som avgjørende for vår virksomhet, og følgelig der vi har potensiell stor påvirkningsmulighet.

Undersøkelsen inneholder blant annet spørsmål om hvordan leverandørene jobber med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin virksomhet og hvilke krav de har stilt til sine leverandører. Vi innhenter også informasjon om de kjenner til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin verdikjede. Basert på informasjonen som innhentes her vurderer vi risikoen på nytt.


Totalt mottok fem av våre leverandører undersøkelsen. En av disse fem leverandørene har underleverandører i Kina, Malaysia og Taiwan. De kjenner til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sin leverandørkjede. Alle de fem leverandørene vil bli fulgt opp.Egen virksomhet


Wattn opererer i Norge, og våre leverandører opererer i all hovedsak i Norge. Vi vet at risiko for menneskerettighetsbrudd forekommer, også innenfor Norges grenser, også i vår bransje. Eksempelvis er overtidsarbeid og diskriminering på arbeidsplassen utfordringer som er gjeldende.


I Wattn forholder vi oss til norsk regelverk, herunder Arbeidsmiljøloven. Årlig gjennomføres det medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler og vernerunder. Resultatene av disse blir fulgt opp av ledelsen, og det settes i gang tiltak ved behov. I 2023 ble det dessverre gjort funn på trakassering internt. Tiltakene som er iverksatt for å hindre denne type hendelser i fremtiden følges tett opp av både ledelsen og styret.


I forbindelse med den første gjennomførelsen av aktsomhetsvurderinger i 2022 hadde vi en gjennomgang for alle ansatte om åpenhetsloven og resultatene av aksomhetsvurderingen. Dette videreføres og være en årlig gjennomgang. Vi ønsker å utbedre prosessen og rutinene ved inngåelse av avtaler, slik at vi sikrer løpende vurderinger av nye samarbeidspartnere.


Dette vil også øke bevisstheten rundt forhold relatert til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos alle involverte parter.Funn: Identifisert risiko og analyse


Vi har ikke identifisert faktiske brudd på menneskerettighetene, herunder anstendige arbeidsforhold hos våre direkte leverandører. Gjennom vår kartlegging vurderer vi likevel at størst risiko er den indirekte risikoen for tredjepart gjennom underleverandører. Gjennom kartlegging har vi identifisert leverandører som har underleverandør i Asia. Hos en leverandør som har underleverandører i dette området er det identifisert brudd i forbindelse med en revisjon. Bruddet var på grunn av overtidsarbeid. Tiltak som ble satt inn var å følge opp arbeidskontrakter og reglene rundt arbeidstid ble korrigert. Vi vil følge opp direkte for å videre kartlegge, og fatte hensiktsmessige tiltak i egne operasjoner og leverandøroppfølging/dialog.


I egen virksomhet er det, som nevnt over, identifisert funn på trakassering som det nå arbeides med for å hindre fremtidige gjentagelser.


Veien videre: tiltak


I 2024 vil vi jobbe videre med å utvikle digitale verktøy som kan støtte arbeidet med dokumentasjon og rapportering.


Vi ønsker bedre og mer detaljert innsikt i vår verdikjede. Vi vil fortsette arbeidet med dialog og samarbeid med våre leverandører for å sikre tilstrekkelig underlag og dokumentasjon. Dette ved å integrere arbeidet tettere i den løpende oppfølgingen av leverandører.


Vi skal også utforme og implementere et opplæringsprogram for ansatte, med særlig fokus på innkjøpsleddet, slik at alle som foretar innkjøp selv kan gjennomføre aktsomhetsvurderinger før avtaleinngåelser. Vi skal også videreutvikle prosessen for forhåndscreening og styrende dokumenter for håndtering av negative konsekvenser. Internt i Wattn er arbeidet med å videreutvikle og styrke ønsket kultur igangsatt, hvor verdiene våre «på lag», «energisk» og «utforskende» er retningsgivende.


Samlet sett vurderer vi at disse tiltakene vil bidra til Wattns systematiske arbeid med aktsomhetsvurderinger, og følgelig både vil avdekke og potensielt redusere risiko. Gjennom mer informasjon om vår leverandørkjede, vil vi prioritere tiltak som er målrettet og effektive, og som kan ha en positiv påvirkning på menneskene – både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede.


Ålesund, 19.06.2024
Styrebehandlet i styremøte Ålesund, 06/2024.