Berekraft

Fotavtrykket for straumforbruk

For å få eit meir berekraftig samfunn må vi alle bidra; innbyggarar, bedrifter og myndigheiter. Vi må kjøpe, bruke og kaste mindre.

Etterspørselen etter straum vil auke i takt med elektrifiseringa av samfunnet. Vi vil at det skal vere enklere for deg å bruke den straumen du trenger smartare. Det kan vere så enkelt som gode tips og råd til korleis redusere straumforbruket, til smart lading av elbilen. Det betyr at du kan styre heimeladaren til tider på døgnet når du brukar lite straum ellers i bustaden din, straumprisane er låge og utnyttelsen av straumnettet er låg. Som musikk i våre øyrer.​

Appen viser estimert klimaavtrykk for straum, timeprisar, du styre heimeladaren og mykje meir.


Korleis beregna klimaavtrykket for straum?
Som straumleverandør er vi pålagde å bruke varedeklarasjonen for straum berekna av NVE. Det medfører eit større klimaavtrykk enn det vi har for faktisk forbruk av straum i Norge. Klimagassutslepp vert målt i ei eining som heiter CO2-ekvivalenter. Talet som vert oppgitt er gjerne i tonn eller kilo.​

Vi har ein meir utfyllande artikkel om klimaavtrykket for straum, les den gjerne her.