×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Plusskunde

Kontakt oss

Viktige punkt i Plusskunde-avtalen

  • Prisen du får per kWh følger spotprisen fastsatt av Nord Pool, time for time
  • Du må ha ein registrert ”kombinasjonsmålar” som er registrert hos netteigar for både forbruk og produksjon.
  • Du må ha straumavtale hos oss på bustaden din for å få Plusskundeavtale