×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Straumprisar dei siste 12 månadane

Prisane er oppgitt øre/kWh inkludert mva.