Wattn Straumstotte

Aktuelt

Straumstøtte for høge straumprisar

Regjeringa legg til rette for at du som privatkunde kan få dekt delar av straumrekninga di. Kompensasjonen vert handtert av nettselskapet ditt, og vert trekt frå på straumrekninga di dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med nettselskapet ditt.

Straumstøtte i mai
I mai er det berre prisområda NO1, NO2 og NO5 som får utbetalt straumstøtte. Kompensasjonsgrada for denne månaden er 80 %.

Gjennomsnittsprisen for NO3 (Midt-Noreg) var på under 70 øre/kWh ekskl. mva, det gir ingen straumstøtte i mai. Det same gjeld for prisområdet NO4 (Nord).

Gjennomsnittsprisen i NO1 (Oslo) var på 78,61 øre/kWh, NO2 (Kristiansand) var 80,66 øre/kWh, NO5 (Bergen) 78,99 øre/kWh. Det vert difor utbetaling av straumstøtte i alle desse 3 prisområda.

Støttesatsane for alle prisområda finn du lenger nede på sida under spørsmålet Kven får støtte i mai?

Snittprisen på faktura viser støttesatsen ferdig utrekna (90 % av kostnadane over 70 øre/kWh ekskl. moms) basert på snittprisen for spot for området der du bur. Din snittpris er ein individuell snittpris og vert rekna ut frå tidspunktet du brukar straum. Dersom du har brukt mest straum i timar der spotprisen er høg vil snittprisen din bli høgre enn om du brukar mest straum i timar der spotprisen er låg.

Straumstøtte blir utbetalt uavhengig av kva straumavtale du har.

Hytte/fritidsbustad
Har du hytte eller fritidsbustad får du ikkje kompensasjon for straumforbruket på den adressa. Unntaket er om du har hytta som einaste bustad. Det kan du lese meir om lenger nede på sida og under spørsmål og svar.

Utbetaling av straumstøtte
Det er nettselskapa som har ansvar for utrekning av straumstøtte. Hos oss får dei aller fleste kundane straum og nettleige på same faktura, det betyr at straumstøtta vert trekt direkte frå på straumrekninga.

Det vil seie at dersom vi har gjennomfaktureringsavtale med nettselskapet ditt så vil straumstøtta vise på straumfakturaen frå oss. Gjeld kundane våre i nettområda til Mørenett AS/Linja AS, Sygnir AS, BKK AS, Elvia AS, Tensio TS, Fagne, Mellom AS (tidl. NEAS Nett AS) og Elinett AS (tidl. Istad Nett AS).

Dersom vi ikkje har gjennomfaktureringsavtale med nettselskapet ditt vil straumstøtta vise/kome på nettleigefaktura frå nettselskapet.


Dette er støtteordninga
Frå 1. september 2022 til og med desember 2024 får privatkundar tilbakebetalt 80 eller 90 % av kostnadane over 70 øre/kWh ekskl. moms, (87,5 øre/kWh inkl. mva). I april og mai er kompensasjonsgrada 80 %, mens resten av året er den 90 %.

Taket for kompensasjon er 5 000 kWh per månad, og forbruk over dette vert ikkje kompensert.

Regjeringa har ute på høyring eit forslag om å innføre støtte i høve til forbruk og timepris time for time. Det vil ta tid for nettselskapa som administrerer ordninga å legge om systema sin til å kunne handtere ei slik endring. Omlegginga vil difor truleg gjelde frå 1. september 2023.


Straumstøtte til deg som har hytta som einaste bustad

Har du hytta som einaste bustad og har hatt folkeregistrert adresse på hytta/fritidsbustanden din før 18. januar 2023 har du rett til å få straumstøtte. Er dette tilfelle for deg kan du få tilbakebetalt for forbruk frå og med september 2022. Du må sjølv melde frå til nettselskapet for å få straumstøtte. Dersom nettselskapet ikkje har nødvendig tilgang til opplysningane i Folkeregisteret, må du skaffe dokumentasjon frå Skatteetaten og gi vidare til nettselskapet.

Har du bustadsregistrert fritidsbudstad etter 18. januar 2023 kan du motta støtte dersom det vert framlagt bruksendringstillatelse frå kommunen, men du vil ikkje få tilbakebetalt støtte for tidlegare forbruk.

Ta kontakt med nettselskapet ditt dersom du har spørsmål om straumstøtte når du har folkeregistrert adresse på hytta!


Meir informasjon
Nede på sida her kan du får svar på det andre lurer på rundt straumstøtte. Ønsker du enda meir informasjon om støtteordninga har NVE samla fleire nyttige spørsmål og svar her.

Lurer du på kva du får i straumstøtte?

Prøv kalkulatoren vår for å estimere straumstøtte.