×

Viktig! Vi får mange spørsmål om regjeringa si kompensasjonsordning. Dersom du har spørsmål knytt mot dette, kan du sjå om du finn svar på NVE sine sider her.

Folkestfotavtrykk 2000x700

Berekraft

Folkets Fotavtrykk

To tredjedeler av alle globale utslepp kjem som ei direkte effekt av vårt forbruk. Vi ønsker å bidra til at alle skal ha moglegheit til å enkelt redusere sine personlege klimagassutslepp.

Vi er samarbeidspartnar i Folkets Fotavtrykk og var med då klimakartet for berekraftig forbruk blei lansert i august. Dette markerer starten på eit viktig og spennande samarbeid mellom det offentlege, næringslivet og enkeltindivid for å nå FN’s berekraftsmål. For at vi skal nå klimamåla må vi alle gå saman.

Folk flest er klare for ei omstilling
Internasjonale-, nasjonale- og eigne kundeundersøkingar viser at folk ønsker å leve meir berekraftig, men mange lurer på korleis dei skal få det til. Dette ønsker vi å bidra til med å synleggjere den enkelte sitt fotavtrykk på energi. Vi vil motivere til eit meir berekraftig forbruk, både for måling og endring.

K
limakartet
For å kunne redusere forbruket sitt, må ein vite kva utgangspunktet er. Klimakartet synleggjer gjennomsnittleg fotavtrykk per innbyggjar i kommunen. Klimatala bryt ein ned i kategoriane mat, transport, forbruk, energi og andel av offentlege utslepp. I starten er desse klimatala basert på offentlege datakjelder frå SSB og offentlege registrert som lovregulert kan brukast.

I tredje kvartal vil fotavtrykka bli oppdatert med sanntidsdata blant anna frå næringslivspartnarar som oss i Wattn. Du styrer sjølvsagt om du vil dele ditt forbruk eller ikkje, som eventuelt blir anonymisert. Ved å bidra med ditt forbruk vil kommunen du bur i få eit meir korrekt fotavtrykk for sine innbyggjarar og kan setje i gong tiltak.

Du vil sjølv kunne sjå ditt fotavtrykk for energi i vår kundeapp. I appen kan du mellom anna finne samanlikningar og tips, og etter kvart vil vi kunne filtrere endå meir inn i energikategorien.

I den store klimakampen må det offentlege, næringslivet og innbyggjarane jobbe saman – ein felles dugnad - og vi i Wattn er med
!