Wattn ill Nær jorda

På lag med jorden

Målet vårt er at våre kunder skal bli mer energieffektive enn gjennomsnittskunden i strømmarkedet, og at vi skal gå foran som et godt forbilde for bærekraft. Vi har stor tro på at vi skal klare å oppnå dette sammen med dere.

Vi jobber med å integrere bærekraft i alle deler av vår drift. Dette støtter våre ambisjoner om å begeistre gjennom forenkling og innsikt. Det viktigeste bidraget vårt for en bærekraftig omstilling, er å dele av vår kunnskap og legge til rette for at det er enkelt å effektivisere og optimalisere eget strømforbruk. Dette skal vi få til gjennom rådgiving, brukervennlige- og bærekraftige tjenester og gode samarbeid. Fremover vil energiforbruket totalt sett øke, så for å holde klimautslippene nede er det viktig at vi alle får et smartere forbruk.

Våre fokusområder

 • Klimasmarte kunder

  Ambisjon: Kundene våre skal innen 2024 kunne oppgi at kundeforholdet har bidratt til økt bevissthet eller at de har tatt grep knyttet til sitt strømforbruk.

  Vi har et betydelig antall kunder, og med dette kommer det ansvar og forpliktelser. Vi skal bruke tjenestene og vår kompetanse til å hjelpe kundene til et mer bærekraftig strømforbruk. Ambisjonen vi har satt oss for 2024 støtter vårt hovedmål om at våre kunder skal bli mer energieffektive enn gjennomsnittskunden i strømmarkedet.

  Vi skal få til dette ved å tilby teknologi som gjør det mulig for kundene å bli energieffektive. Vi tenker at jo mer vi kommuniserer om vårt bærekraftarbeid og klimaavtrykket til bruken av produktene og tjenestene våre, jo mer vil kunden kjenne til, bry seg og forlange.

  Vi vil med jevne mellomrom høre med kundene om hvordan de tenker vi ligger an og med tett dialog tror vi at vi kommer raskere til målet.

  Noen tiltak:

  Rådgiving til klimarapportering og miljøregnskap til bedrifter
  Synliggjøre klimaavtrykk på strømforbruket
  Jobbe for at bærekraft er et mål i all produkt- og tjenesteutvikling

 • Orden i hjemmet

  Ambisjon: Vår interne driften skal innen 2023 nå et mål for ressurseffektivitet som er i samsvar med SBT (Science Based Targets). Innen 2025 skal vi oppnå et kvantifiserbart mål på ressurseffektivitet for vår leverandørkjede.

  Vi skal arbeide systematisk for å sikre at egen drift og leverandørkjede er bærekraftig. Vi stiller høye krav til oss selv og vil stille høye krav til leverandører og samarbeidspartnere. Dette vil resultere i den kjente dominoeffekten. Vi skal hjelpe hverandre med å få en bærekraftig drift, for når vi alle spiller på lag, oppnår vi så utrolig mye mer enn det vi klarer alene. For å nå Parisavtalen sitt mål om å begrense temperaturstigningen med 1,5 °C er næringslivet avgjørende.

  Disse ambisjonene og tiltakene støtter opp om det andre hovedmålet vårt, som er at vi skal være et godt forbilde for bærekraft i markedet.

  Noen tiltak:
  Miljøfyrtårnsertifisering
  Beregne mål og KPI’er på utslippsreduksjon ved hjelp av SBT
  Stille juridiske krav til alle leverandører

 • Flinke og energiske folk

  Ambisjon: Innen 2023 skal flertallet av våre ansatte ha en klar oppfatning av at de jobber i et selskap som prioriterer å bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom sin kjernevirksomhet.

  Vi vil ikke nå bærekraftsmålene uten dyktige og engasjerte ansatte. Det å ha et godt og bærekraftig arbeidsmiljø er ikke bare bra for jorden, men det er også bra for driften av selskapet. Studier viser at bærekraftige arbeidsplasser tiltrekker seg de beste hodene, har høy trivsel, er mer lønnsomme, har lavere risikoprofil og mer fornøyde kunder.

  Gjennom å skape en kultur for bærekraft skal målene i strategien oppnås og nye mål skal settes. Alle våre ansatte er med på å påvirke retningen til selskapet.

  Noen tiltak:
  Fremme likestilling og kjønnsbalanse (40/60) på alle nivå
  Fremme fysisk og psykisk helse
  Utvikling- og kurstilbud
  Årlig medarbeiderundersøkelse
  Wattn akademiet

 • Den gode nabo

  Ambisjon: Innen 2023 skal det store flertallet i lokalområdene våre svare at de opplever oss som en bærekraftig, ansvarlig og engasjert samfunnsaktør.

  Vi er resultatet av en fusjon av lokale hjørnesteinsbedrifter som i over 100 år har bidratt til lokal kompetanse, verdiskapning og sysselsetting. Og selv om vi nå er blitt blant Norges største aktører i strømmarkedet, vil vi fortsette å bidra til positiv utvikling i lokalområdene våre. Det å være tilstede i nærmiljøet er en del av vårt fundament. Driften blir ikke sentralisert, kontorene blir der de alltid har vært og digital samhandling er enkelt.

  Tette bånd til lokalmiljøet gir oss en stemme lokalt, noe som igjen gir oss muligheten til å påvirke næringslivet og lokalbefolkningen til et mer effektivt strømforbruk.

  Noen tiltak:
  Beholde lokalkontorene
  Samarbeide med kommuner og lokalt næringsliv
  Sponse aktiviteter som kan knyttes mot bærekraft

 • På lag med andre

  Ambisjon: Alle våre samarbeidsprosjekt skal gi betydelig bærekraftsverdi. Det kan være bedre datagrunnlag, redusert utslipp eller andre gevinster for alle parter og omgivelsene rundt oss.

  Selv om vi er et ferskt selskap, har vi lang historie gjennom drift hos eierne våre. Vi har en kultur for samarbeid. Vi har stor tro på at det å dele erfaringer og anonymisert data, å utvikle tjeneste-tilbud sammen, og på andre måter spille på hverandres styrker, er det som må til for å oppnå de resultatene vi trenger. Vi skal knytte forretningen vår opp mot sirkulær-økonomiske løsninger, redusere eget avtrykk og inspirere andre til å gjøre det samme. Samarbeid er rett og slett en gullkantet metode som vi skal bruke for å nå målene i strategien vår.

  Noen tiltak:
  Samarbeid med utdanningsinstitusjoner
  Dele anonymisert forbruksdata med kommuner og fylkeskommune, som igjen kan hjelpe de til bedre datakvalitet når de tar beslutninger
  Delta i prosjekter og bransjesamarbeid som retter seg mot FN sine bærekraftsmål
  Finne samarbeid som tilrettelegger for sirkulære forretningsmodeller